Pododjeljenje za strategiju europskih integracija i reformu javne uprave

Šefica Pododjeljenja: Snježana Dolić

 U Pododjeljenju za strategiju evropskih integracija i reformu javne uprave vrše se poslovi koji se odnose na:

-          koordinaciju u analizi politika u BiH i Evropskoj uniji, posebno u svjetlu pitanja koja su od posebnog značaja za daljnji napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija;

-          sudjelovanje u pripremanju i predlaganju strateških dokumenata na nivou BiH potrebnih za evropske integracije kao i izradi stručnih dokumenata u vezi s evropskim integracionim aktivnostima;

-          vršenje funkcionalne saradnje u vezi s evropskim integracijama u nadležnosti organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH;

-          vršenje koordinacije predstavljanja Brčko distrikta BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja kroz podršku predstavnicima Brčko distrikta BiH u radnim grupama na nivou BiH i pružanje stručne pomoći organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH;

-          koordinaciju rada predstavnika Brčko distrikta BiH u sektorskim pododborima i radnim grupama za evropske integracije;

-          identifikovanje obaveza iz dokumenata Evropske unije koji su u nadležnosti Brčko distrikta BiH u saradnji s nadležnim institucijama BiH;

-          predlaganje plana aktivnosti na ispunjenju obaveza u procesu evropskih integracija na osnovu dokumenata Evropske unije i Bosne i Hercegovine;

-          koordinaciju procesa izvještavanja Brčko distrikta BiH prema Direkciji za evropske integracije i Delegaciji Evropske unije;

-          provođenje programa obuke iz oblasti provođenja obaveza strateškog planiranja i izvještavanja u procesu evropskih integracija;

-       koordinaciju projekata reforme javne uprave koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave i drugih aktivnosti predviđenih Strategijom reforme javne uprave i pratećim akcionim planovima.