Пододјељење за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и хармонизацију прописа

Шеф Пододјељења: Амра Ћосовић

У Пододјељењу за координацију помоћи Европске уније, регионалну сарадњу и хармонизацију прописа врше се послови који се односе на:

 • координацију омогућавања благовременог и адекватно заступљеног учествовања  у процесу програмирања помоћи у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ИПА;
 • рад на координирању сарадње са регионалним организацијама и институцијама ради унапређења регионалне сарадње;
 • учествовање у координацији доступних програма помоћи Европске уније укључујући техничку помоћ, билатералне програме који се финансирају из средстава ЕУ и прекограничну сарадњу;
 • координацију јачања апсорпционих капацитета органа управе и институција Брчко дистрикта БиХ путем обезбјеђења учествовања представника Дистрикта у доступним програмима обуке, а посебно коришћењем инструмента ТАИЕX;
 • координацију рада представника Брчко дистрикта БиХ у радним групама надлежним за процес програмирања помоћи и омогућавање хоризонталне координације на нивоу Брчко дистрикта БиХ у вези са коришћењем средстава из Инструмента за претприступну помоћ ИПА;
 • координацију пружања стручне помоћи у процесу програмирања и имплементације програма и пројеката из Инструмента за претприступну помоћ ИПАи других доступних програма помоћи Европске уније укључујући техничку помоћ, билатералне програме који се финансирају из средстава ЕУ и прекограничну сарадњу;
 • координацију праћења реализације пројеката финансираних из средстава Инструмента за претприступну помоћ ИПАи других доступних програма помоћи Европске уније укључујући техничку помоћ, билатералне програме који се финансирају из средстава ЕУ и прекограничну сарадњу;
 • подршку надлежним органима управе и институцијама Дистрикта при унапређењу процеса из области планирања и управљања пројектима Европске уније и процеса хармонизације правног система;
 • послове координације усклађивања законодавства Брчко дистрикта БиХ са правом Европске уније и обавезама преузетим међународним правним актима;
 • давање правних мишљења о усклађености нацрта прописа са прописима ЕУ;
 • правилно спровођење процедуре хармонизације прописа Брчко дистрикта БиХ са правом ЕУ у складу с Одлуком о процедурама у поступку усклађивања прописа Брчко дистрикта БиХ са правом Европске уније;
 • предлагање методологија и мјера за усклађивање правних прописа са правом ЕУ;
 • пружање експертске помоћи органима и институцијама Брчко дистрикта БиХ у процесу усклађивања правних прописа;
 • сарадњу и оперативне контакте са државним органима и институцијама Европске уније у области усклађивања правних прописа.