Služba zajedničkih poslova

Organizacionom jedinicom rukovodi Miroslav Geljić, predstojnik Odjela za Europske integracije i međunarodnu suradnju.

 

U Službi zajedničkih poslova vrše se poslovi koji se odnose na:
  • stručnu i administrativnu potporu radu predstojniku Odjela;
  • pružanje stručne i administrativne potpore nižim organizacionim jedinicama unutar Odjela;
  • pripremu pravnih akata za potrebe Odjeljenja;
  • prijem i obradu prispjele dokumentacije koja se odnosi na financijsko poslovanje Odjela;
  • pružanje stručne potpore u oblasti financija u okviru Odjela kao i u oblasti financijske kontrole;
  • vođenje općih poslova za Odjel;