Obavještenje o Pozivu za dostavljanje prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – I. krug

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I. krug.

Image for news

Cilj ovog programa je pomoći Bosni i Hercegovini u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja. Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati dva programa online obuke u organizaciji College of Europe (Kampus u Brižu, Belgija) koji su prilagođeni kako profilima učesnika tako i potrebama uprava u BiH, posjetiti institucije EU koje se bave pitanjima pristupanja EU i reformom javne uprave u šest zemalja zapadnog Balkana tokom jednosedmične studijske posjete Belgiji (koja će biti organizovana 2021. godine ako to situacija s pandemijom virusne infekcije COVID-19 dopusti), te učestvovati u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu (jedna sedmica) i programu razmjene unutar BiH (dvije sedmice) – ukupno osam sedmica.

Programom upravlja Delegacija Evropske unije u BiH, a provodi ga British Council. Prijave će se moći dostaviti u periodu od 3. do 20. septembra 2020. godine.

Uspješni aplikanti imat će priliku pohađati dvije intenzivne online obuke na temu reforme javne uprave i procesa pridruživanja EU (svaka u trajanju od dvije sedmice) u organizaciji College of Europe, i učestvovati u jednosedmičnoj studijskoj posjeti Belgiji, jednosedmičnom programu regionalne razmjene u jednoj od 6 zemalja zapadnog Balkana te dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH. Sve ove aktivnosti imaju za cilj podsticanje međusobne povezanosti i mobilnosti između ovih nosilaca promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti za Zapadni Balkan.

Program EU za mlade državne službenike u BiH je projekat koji pomaže Bosni i Hercegovini pri razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja.

Program se fokusira na izgradnju stručnih kapaciteta i pripremu sljedeće generacije državnih službenika i kreatora politika u BiH koji će biti zaduženi za proces pridruživanja i pokretati i voditi buduće promjene u svojim društvima, naročito one koje se zahtijevaju Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanjem pregovaračkom procesu. Pored toga, opći cilj je podsticati međusobnu povezanost i mobilnost ovih pokretača promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa za mobilnost na Zapadnom Balkanu.

U prvom krugu, Program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta (stvarni broj dodijeljenih grantova može međutim biti manji, ovisno o podobnosti kandidata). Na Program se mogu prijaviti mladi državni službenici sa svih nivoa vlasti u BiH. Kriteriji prihvatljivosti:

  • građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava;
  • državni službenici s jednom do sedam godina stručnog iskustva u oblasti EU integracija/pristupanja u javnoj upravi;
  • univerzitetska diploma i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
  • kandidat koji tečno govori engleski jezik (najmanje viši srednji stepen (B2)).
  • kandidat koji može pohađati dvije (2) online obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) sedmice (2 sedmice po obuci), putovati u inostranstvo radi jednosedmične studijske posjete Belgiji 2021. godine, i učestvovati u dvosedmičnoj razmjeni unutar BiH i jednosedmičnoj regionalnoj razmjeni (ukupno 8 sedmica).

Konačna objava Poziva za podnošenje prijava i detaljan Poslovnik bit će objavljeni na internet stranici projekta već 3. septembra 2020. godine.

Program će pokriti sljedeće troškove za maksimalno 25 učesnika:

         školarine za dvije online obuke koje provodi College of Europe

          naknadu za smještaj i dnevnice u Belgiji za vrijeme studijske posjete 2021. godine

          zdravstveno osiguranje i avionske karte tokom studijske posjete

          troškove testiranja engleskog jezika u programu Aptis

    troškove programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti u zemljama zapadnog           Balkana (troškove putovanja, hrane i smještaja).

 

Odabrani učesnici imaju obavezu (ukupno osam sedmica):

 pohađati četverosedmičnu obuku u organizaciji College of Europe, koja je podijeljena   u četiri sesije (od po 5 dana) i dva modula (svaki po 10 dana). Prve dvije sesije online obuke (prvi modul) planirane su između 2. i 13. novembra 2020. godine. Druge dvije sesije online obuke (drugi modul) planirane su između 30. novembra i 11. decembra 2020.

godine.

         učestvovati u jednosedmičnoj studijskoj posjeti Belgiji u maju ili junu 2021. godine

 učestvovati u jednosedmičnom programu mobilnosti za Zapadni Balkan u javnim upravama jedne od šest zemalja regije (februar 2021.)

          učestvovati u dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH (mart i april 2021.)

    prisustvovati završnoj konferenciji i skupu čiji cilj je povećanje vidljivosti Programa (maj 2021.)

Prema Poslovniku, izbor se provodi u tri faze i obuhvata sljedeće korake:

 Predodabir prihvatljivih kandidata na temelju formalnih i administrativnih kriterija.                 Aptis test engleskog jezika (na razgovor će se pozvati samo oni kandidati koji polože nivo B2).

Online intervjue koje vodi komisija od pet članova, sastavljena od dva predstavnika radne grupe British Councila, dva predstavnika državnog nivoa iz Direkcije za evropske integracije (DEI) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i jednog predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH.

Žene se naročito podstiču da se prijave na ovaj program. Zainteresovani kandidati obrazac prijave i kompletan set propratnih dokumenata mogu preuzeti nakon što se registruju na internet stranici https://eu4wb6.com/već od 3. septembra 2020. godine. Dodatne informacije o pravilima, procedurama i kriterijima odabira bit će dostupne svim kandidatima online od istog datuma. Ovim se prethodnim obavještenjem o Javnom pozivu za podnošenje prijava potencijalnim kandidatima najavljuje predstojeća objava poziva. Prijave još nisu dostupne.

Za dodatne informacije molimo posjetite internet stranicu: https://eu4wb6.com/.