Treći modul programa obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju nastavlja sa aktivnostima sprovođenja obuka rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu.

Image for news

U toku je provedba završnog trećeg modula obuka na kojem će učesnici imati priliku da se upoznaju sa konceptom “Usluge dijaspori” koji se odnosi na identifikovanje i implementaciju potrebnih usluga dijaspori na lokalnom nivou.


Ovo je ključni modul razvoja komunikacije i saradnje sa dijasporom, a podrazumijeva razvoj kapaciteta institucija u domenu pružanja specifičnih usluga dijaspori na lokalnom nivou u BiH kao zemlji porijekla, odgovora na potrebe dijaspore u domenu obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku u zemlji prijema, omogućavanju podnošenja zahtjeva i iniciranja procesa putem on-line platformi u BiH, zastupanje interesa dijaspore u BiH i uspostave saradnje s udruženjima migranata, kao i realizacije mjera u domenu očuvanja nacionalnog identiteta, jezika, kulture i običaja, kako bi se odgovorilo specifičnim potrebama, ali i sačuvao interes dijaspore za zemlju porijekla.


Sveobuhvatni cilj programa obuka rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2022. godinu je pružanje podrške državnim službenicima u domenu razvoja kapaciteta za saradnju sa dijasporom, u posebnom shvatanju koncepta migracija i razvoja, prepoznavanju mogućih projekata i prednosti uključivanja dijaspore u razvojni kontekst, načina uspostave i provedbe međusektorske saradnje, uspostavi saradnje s udruženjima dijaspore, kao i poveznice razvoja usluga prema dijaspori i mobilizacije dijaspore za ekonomski i društveni razvoj Brčko distrikta BiH.


Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju će i u budućnosti nastaviti sa aktivnostima i realizacijom programa obuka rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom u cilju razvoja ljudskih resursa u institucijama u različitim sektorima i omogućavanja relevantnijeg planiranja i djelotvornije provedbe javnih politika u domenu saradnje sa dijasporom.