Poziv za partnerstvo za Globalni odbrambeni fond za medije

Globalni medijski odbrambeni fond je višestranački fond/program UNESCO-a, razvijen sa ciljem unapređenja medijske zaštite i poboljšanja pristupa novinara specijalizovanoj pravnoj pomoći. Osnovan je na inicijativu vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade u okviru Globalne kampanje za slobodu medija – i pod sveopštim okriljem Akcionog plana UN-a za sigurnost novinara i pitanja nekažnjavanja.

Image for news

Ovaj fond dopunjuje UNESCO-ov Multi-donatorski program za slobodu izražavanja i sigurnost novinara i Međunarodni program za razvoj komunikacije, kao i UNESCO-ove fondove u povjerenju. Njena posebna niša je pravna odbrana, a dio svoje aktivnosti razmotrit će prijave za finansiranje od vanjskih organizacija.

 Cilj ovog poziva za partnerstvo je finansiranje lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata koji će poboljšati pravnu zaštitu novinara i njihov pristup pravnoj pomoći – uvijek u skladu sa međunarodnim standardima slobode izražavanja/slobode štampe.

 Ukupni okvirni iznos koji je dostupan po ovom pozivu je 500.000 dolara. Svaki grant zatražen u okviru ovog poziva za partnerstvo mora iznositi između najmanje 15.000 dolara i najviše do 60.000 dolara. UNESCO može odlučiti dodijeliti samo dio sredstava koji traži podnosilac prijave.

 Rok za prijavu: 10. maj 2020. godine

 Da bi ispunjavao uslove, aplikant mora biti neprofitna organizacija (npr. NVO, mediji ili udruženja pravnika, agencije za razvoj medija, fondacije, akademske institucije, nekomercijalne medijske institucije).

 Više informacija možete naći na internet stranici: https://www.ungm.org/Public/Notice/106231