Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2023. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 30. septembar 2022. godine do 12.00 sati.

Image for news

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Vlade Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini. Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2023. godinu su sljedeći:

 

  • Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.
  • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
  • Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH za 2018 – 2023. godinu (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).
  • Kriterij za ocjenjivanje je prvenstveno razvojna korist projekta za lokalnu zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, obrazovanje itd.), održivost, iznos sufinansiranja i ekonomičnost. Visina granta je od 200 000 CZK do 500.000 CZK (cca 15 800 – 38 000 KM). Iznos treba biti zaokružen, sa uračunatim PDV-om. Devizni kurs koji be se trebao koristiti prilikom pripreme budžeta je 1- BAM = 12,7 CZK. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
  • Finansijsko učešće realizatora u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
  • Implementacija projektnih aktivnosti je od 1. marta do 31. oktobra 2023. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2023. godine).

 

  • Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 30. 9. 2022. godine (dostavljen na adresu Ambasade ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjevi moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

 

Papirna verzija se dostavlja na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

 

Elektronska verzija se dostavlja na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

 

 

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u BiH (tel. 033 587 052/033 587-056) ili pošaljite e-mail  na development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

 

 

Prilog: Identifikacijski formular engl.

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu