Obavijest civilnom društvu za sudjelovanje na Javnom pozivu u vezi sa pripremom i/ili revizijom strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA III.

Obavijest je upućena civilnom društvu (organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici, profesionalnim udruženjima, socijalnim partnerima, medijima, zainteresiranoj javnosti uopće) za sudjelovanje u konsultacijama i uspostavu šire saradnje u vezi sa pripremom i/ili revizijom strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA III.

Image for news

Resursni centar u saradnji sa Uredom Državnog IPA koordinatora, uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH, poziva civilno društvo sa akcentom na OCD/akademsku zajednicu/medije/idr. koje koordiniraju rad ili učestvuju u radu mreža/koalicija OCD (formalnih i neformalnih), na izražavanje interesa za učešće u budućim konsultacijama u vezi sa pripremom i/ili revizijom Strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA III.

Na inicijativu Ureda Državnog IPA koordinatora, cilj je da se kroz ovaj poziv prijave stručni predstavnici civilnog društva koji će biti uključene u radne grupe (konsultacione forume) zajedno sa predstavnicima institucija u BiH.

Cilj konsultacija je dizajniranje projekata („akcija“) koji doprinose postignuću ciljeva postavljenih u relevantnim strategijskim dokumentima Bosne i Hercegovine i Evropske unije, sa posebnim naglaskom na rješavanje potreba koje proističu iz 14 prioriteta iz Mišljenja EK, te na provedbu preporuka iz Izvještaja EK za BiH za 2020, provedbu preporuka EK dostavljenih BiH poslije redovnih zasjedanja relevantnih pododbora SSP i sl. Naravno, za rezultate konsultacija i na njima zasnovane odluke u konačnici su odgovorni predstavnici kompetentnih institucija u Bosni i Hercegovini, ali smo sigurni da bi zaključci i odgovori bili kvalitetniji ukoliko bi se aktivnije u proces uključile prepoznate organizacije civilnog društva, akademska zajednica, idr.

 Istovremeno, imajući u vidu kompleksnost procesa, Resursni centar za BiH civilno društvo u EU integracijama, planira za organizacije koje se odazovu ovom pozivu, organizovati niz naprednih trening radionica na teme „Provođenje javnih konsultacija za potrebe Strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA III“, „Analiza politika u cilju kvalitetnog usklađivanja sa EU standardima i IPA programiranja“, te „Efikasno zagovaranje usvajanja politika zasnovano na IPA prioritetima“.

Sve zainteresovane OCD/akademska zajednica/mediji/i dr (sektorski lideri, prepoznati članovi mreža / koalicija / platformi) molimo da se prijave na e-mail adresu euresurs@gmail.com . U prijavi je potrebno navesti naziv organizacije/ustanove, ime i prezime odgovorne osobe, kontakt informacije, te naznačiti u kojoj od ispod navedenih oblasti svojim znanjem I kompetencijama najviše možete pružiti u skladu sa prethodno navedenim očekivanjima. Rok za prijavu je 26.10.2021. godine. U nastavku su navedeni sektori u kojima djeluju konsultacioni forumi s naznakon ciljanih tematskih prioriteta.

Ciljne oblasti / sektori su:

1. Pravosuđe

Povećanje neovisnosti, odgovornosti, učinkovitosti i kvaliteta pravosudnih sistema; profesionalnosti sudaca i sistema pravde u cjelini uključujući vještine i kapacitete relevantnih službenika u administraciji pravde.

2. Unutrašnji poslovi, borba protiv korupcije

Borba protiv korupcije, borba protiv organiziranog kriminala, sigurnost, kibernetička sigurnost, borba protiv terorizma, prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije, migracije i upravljanje granicama.

3. Osnovna prava

Provedba svih prava i sloboda postavljenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, njenim protokolima i pravnom praksom proisteklom iz odluka Evropskog suda za ljudska prava, rodna jednakost, prevencija na rodu baziranom nasilju, borba protiv diskriminacije protiv manjina, promocija slobode izražavanja, zaštita manjina, posebno Roma, osoba sa nedostacima i LGBT+, zaštita djece, zaštita podataka.

4. Demokratija

Osiguravanje konstruktivnog dijaloga prvenstveno putem skupština; jačanje odgovornosti u parlamentima; izborna reforma u skladu sa preporukama ODIHR i Venecijanske komisije.

5. Dobro upravljanje

Reforma javne uprave, upravljanje javnim financijama, javne nabavke, upravljanje na nižim nivoima vlasti, statistika, ekonomsko upravljanje.

6. Okoliš i klimatske promjene

Dostizanje standarda EU u oblasti zaštite okoliša; podrška politikama koje tretiraju klimatske promjene, civilna zaštita.

7. Transport, digitalna ekonomija i društvo, energija

Promocija inteligentnog, održivog, inkluzivnog i sigurnog transporta; uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturama mreže; poboljšanje pristupa digitalnim tehnologijama i uslugama; ubrzanje prijelaza ka nisko-ugljičnoj ekonomiji; promocija prijelaza na čistu energiju i europsko integrirano tržište energije.

8. Obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita i inkluzija, zdravstvo

Pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja uključujući strukovno obrazovanje, prilike za obuku i cjeloživotno učenje na svim nivoima, jačanje kvalitetnog zapošljavanja i pristup tržištu rada; smanjenje udjela neformalnog zapošljavanja i promocija socijalne zaštite; inkluzija i suzbijanje siromaštva, učvršćenje usluga u zajednici s naglaskom na sisteme dječje zaštite; jačanje društvenog poduzetništva sukladno standardima EU, reforme zdravstvenog sistema s obzirom na standarde pokrivenosti i standarde brige o populaciji u cjelini.

9. Konkurentnost

Poboljšanja poslovnog okruženja i investicijske klime; jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija.

10. Poljoprivreda i ruralni razvoj, ribarstvo

Jačanje poljoprivrede za natjecanje na tržištu i progresivno usaglašavanje sa zakonskim okvirom EU (uključujući ruralni razvoj, veterinu, sigurnost hrane i zdravlje biljaka), progresivno usklađivanje sa propisima EU i standardima te promocija akvakulture.