Podrška za Grassroots projekte ljudske sigurnosti (GAGP) (KUSANONE Grant Program)

Podršku za Grassroots projekte ljudske sigurnosti (GAGP/KUSANONE Grant Program) uvela je Vlada Japana 1989. godine. To je grant podrška malih razmjera koja direktno podržava razvojne projekte/aktivnosti od strane organizacija sa sjedištem u zajednici, koje rade na lokalnom nivou kako bi zadovoljile različite osnovne ljudske potrebe lokalnih zajednica i lokalnog stanovništva. Novčana sredstva se dodjeljuju direktno primaocu KUSANONE grant fonda.

Aplicirati mogu neprofitne organizacije poput lokalnih javnih organizacija, obrazovnih ustanova kao što su osnovne škole i zdravstvene ustanove (domovi zdravlja itd.), neprofitne organizacije koje implementiraju razvojne projekte na lokalnom nivou.

Pojedinci, profitne organizacije, središnje vladine institucije, političke organizacije, vjerske institucije, istraživačke institucije, visokoškolske ustanove (univerzteti) itd. NE mogu se prijaviti.

 

GAGP/KUSANONE Grant Program podržava širok spektar projekata koji direktno odgovaraju na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba kao i pitanja ljudske sigurnosti. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini dala je prioritet sektorima kao što su primarna zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje i deminiranje, dok se predloženi projekti ne bi trebali ograničavati na te sektore.

 

Maksimalni fond bespovratnih sredstava po projektu iznosi 10 miliona japanskih jena (približno 78 000 €). Program podrške GAGP/KUSANONE finansira obnavljanje zgrade, kupovinu opreme i/ili materijala. Sva tražena oprema, materijali i usluge u osnovi bi se trebali nabavljati od domaćih dobavljača u Bosni i Hercegovini.

Fond bespovratnih sredstava pokriva samo troškove nabavljenih/kupljenih usluga/robe BEZ PDV-a. PDV trebaju platiti primaoci (PDV će primaocu biti vraćen nakon završetka projekta prema okvirnom sporazumu između Vlade Japana i Bosne i Hercegovine).

Takozvana "meka komponenta" podrške (npr. obuka osoblja primatelja organizacije za korištenje odgovarajuće odobrene opreme)takođe bi se mogla finansirati ako se kombinuje sa glavnim projektom.

 

Imajte na umu da program podrške GAGP/KUSANONE NE finansira sljedeće stavke i troškove: kupovinu računara, IT opreme, automobila, kamiona, vakcina, potrošnog materijala, knjiga (uključujući udžbenike), troškove na privatnoj imovini (poput razvođenja cijevi i električnih žica do svakih vrata), troškove održavanja, troškove ljudskih resursa, operativne troškove, bankarske troškove, dozvole, troškove za registraciju vozila, uvozne carine, domaće poreze, PDV, itd. GAGP/KUSANONE program takođe NE podržava projekte kulturnih i sportskih institucija ili takve događaje, aktivnosti orjentisane za razvoj poslovanja i vjerske aktivnosti.

 

Trajanje projekta (ili vrijeme potrebno za nabavku dobara i/ili usluga) jeste jedna godina nakon potpisivanja ugovora o dodjeli.

Prijave se mogu dostaviti tokom cijele godine. Za prijavu je potrebno popuniti obrazac za prijavu projekta na engleskom ili lokalnom jeziku i poslati ga e-mailom na gagp@sx.mofa.go.jp. Neprijavljivanje potrebnih podataka aplikaciju automatski diskvalifikuje. Prijavni obrazac NE šaljite u fizičkom obliku putem pošte. Zahtjevi će se primati samo putem elektronske pošte.

 

Više informacija o ovom programu podrške možete naći na internet stranici: https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_en/GAGPtop.html.