Održane obuke rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2023. godinu

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju nastavlja sa aktivnostima sprovođenja obuka rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom za 2023. godinu.

Image for news

Održana su tri dvodnevna modula obuka na kojem su učesnici imali priliku da steknu neophodna znanja i kompetencije u domenu koncepta migracija i razvoja za svaki pojedinačni sektor, razvrstano po resursima koje posjeduje dijaspora. Također su imali priliku steći znanja usko vezana za uspostavljanja zvanične saradnje institucija sa organizacijama civilnog društva i uključivanja udruženja koja predstavljaju dijasporu da kreiraju politike u domenu svog statusa u zemljama porijekla u planiranje, provedbu i evaluaciju politika u Brčko distriktu BiH, kao i prijenos najboljih praksi razvijenih država u pojedinačnim segmentima javnog sektora.
Učesnici obuke su se upoznali sa ključnim izazovima i mogućnostima vezanim za migracije i lokalni razvoj kao što su društveno-ekonomski položaj i interesi BiH dijaspore, ključni sektori u mobilizaciji resursa dijaspore u BiH, mobilizacija resursa dijaspore (finansijski, humani, društveni i kulturološki kapital dijaspore), nedostajući kapaciteti i informacije za kreiranje i implementaciju javnih politika u domenu migracija i razvoja. Značaj komunikacija, alati i tehnike komuniciranja sa dijasporom kao i online mediji su također neke od tema koje su obrađivane tokom ove obuke.
Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju će i u budućnosti nastaviti sa aktivnostima i realizacijom programa obuka rukovodilaca/službenika Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom u cilju razvoja ljudskih resursa u institucijama u različitim sektorima i omogućavanja relevantnijeg planiranja i djelotvornije provedbe javnih politika u domenu saradnje sa dijasporom.