Otvoreni poziv Ambasade Kraljevine Nizozemske – MATRA 2020

31.01.2020. MATRA, što u prevodu znači "društvena transformacija", dio je Nizozemskog fonda za regionalna partnerstva (NFRP) koji podržava sadašnje i potencijalne zemlje kandidatkinje za članstvo u EU i zemlje Istočnog partnerstva u njihovim pokušajima da ispune uslove koje zahtijevaju procesi pristupanja EU (npr. Kopenhaški kriteriji i/ili sporazumi o pridruživanju s EU). Partnerstvo nadopunjuje napore Evropske komisije i ima za cilj pomoći zemljama na rubu Evropske unije u jačanju demokratije i vladavine prava, čime bi se poboljšala stabilnost.

Image for news

Cilj MATRA-e je doprinijeti društvenoj transformaciji, što vodi održivom odnosu između vlade i građana u područjima pluralne demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, koristeći nizozemsko iskustvo gdje je to moguće. Imajući to na umu, organizacijama civilnog društva pruža se podrška za promociju konstruktivnog dijaloga između vlade i civilnog društva kroz projekte usmjerene na potražnju.

 

Cilj je povećati odgovornost i transparentnost vlasti u BiH, uticati na politike i zakonodavstvo i/ili pratiti njihovu implementaciju u sljedećim područjima:

- Vladavina prava, uključujući reformu pravosuđa i javne uprave, te borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;

- Poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, s posebnim naglaskom na manjine, slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja te branioce ljudskih prava;

- Sloboda izražavanja i nezavisni mediji, uključujući sigurno radno okruženje za novinare u tradicionalnim i digitalnim medijima;

- Socijalne i ekonomske reforme u svjetlu pristupnog puta Bosne i Hercegovine;

- Stabilnost i sigurnost, s naglaskom na put pristupanja NATO-u, migracije, borba protiv terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

 

Sljedeće aktivnosti i vrste projekata nisu prihvatljivi:

- Projekti koji se odnose na drugačije od gore navedenih tema ne mogu se odobriti;

- Projekti s pretežno akademskim fokusom, tj. istraživanja i studije izvodljivosti;

- Projekti koji uglavnom ili isključivo uključuju isporuku robe ili materijala;

- Infrastrukturni ili građevinski projekti;

- Stipendije ili obrazovni programi;

- Humanitarna pomoć;

- Projekti koji su prvenstveno nastavak prethodnih ili tekućih projekata koje finansira MATRA ili drugi donatori.

 

MATRA je otvorena za prijave lokalnih nevladinih organizacija.

 

Ambasada Kraljevine Nizozemske početkom godine objavljuje otvoreni poziv na prijave MATRA. Prijave se mogu podnijeti nakon ove publikacije, tokom cijele godine i razmatraju se po danu dospijeća.

 

Prijedlozi se moraju podnijeti i na papiru i u elektronskom obliku (u Word, PDF ili Excel formatu), uz navođenje imena aplikanta/aplikanata, datumom i potpisom odgovorne osobe iz organizacije. Prijedlozi moraju biti napisani na engleskom jeziku.

 

Ako imate pitanja, ne oklijevajte kontaktirati gospođu Fatimu Krivosiju ili gospođu Leilu Fetahagić iz Ambasade Kraljevine Nizozemske na sljedeće adrese elektronske pošte:  fatima.krivosija@minbuza.nl i  leila.fetahagic@minbuza.nl.

 

Sve potrebne informacije o Pozivu i elektronsku verziju cijelog paketa prijavne dokumentacije možete pronaći na: https://www.netherlandsandyou.nl/documents?keyword=&country-or-region=bosnie-en-herzegovina&start-date=01-01-2020&end-date=01-12-2020&type=All+documents