Služba zajedničkih poslova

Organizacionom jedinicom rukovodi šefica Odjeljenja za EI Delfa Dejanović.

 U Službi zajedničkih poslova vrše se poslovi koji se odnose na:

-          stručnu i administrativnu podršku radu šefa Odjeljenja;

-          pružanje stručne i administrativne podrške nižim organizacionim jedinicama unutar Odjeljenja;

-          pripremu pravnih akata za potrebe Odjeljenja;

-          prijem i obradu prispjele dokumentacije koja se odnosi na finansijsko poslovanje Odjeljenja;

-          pružanje stručne podrške u oblasti finansija u okviru Odjeljenja kao i u oblasti finansijske kontrole;

-          vođenje općih poslova za Odjeljenje;

-          prevođenje dokumenata (propisa, poslovne korespondencije, ugovora, tendera, aplikacija, prezentacija, brošura) s engleskog jezika na lokalne jezike i obrnuto.