Vlada Brčko distrikta BiH uspostavlja partnerstvo sa USAID-om u okviru projekta „Diaspora Invest“

Pokrenut u oktobru 2022. godine, USAID-ov petogodišnji projekt Diaspora Invest vrijedan 15,7 miliona dolara, podstiče saradnju između lokalnih zajednica i dijaspore BiH i katalizira ulaganja iz dijaspore i prijenos znanja kao podršku ekonomskom i društvenom razvoju BiH. USAID vjeruje da kroz ciljanu i stratešku pomoć bh. dijaspora može nastaviti pokretati ekonomski rast i utjecati na pozitivne ekonomske i društvene promjene. Aktivniji angažman pojedinaca iz dijaspore i poslovne zajednice ključan je za razvoj BiH.

Image for news

Apliciranjem po Javnom pozivu za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini za uspostavu partnerstava raspisanom 20.2.2023. godine, Brčko distrikt BiH je stupio u partnerski odnos sa USAID-om.
Projekt će kroz finansijsku i tehničku podršku BiH pomoći da se:
• Poboljša mogućnosti lokalnih vlada da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj kroz javno-privatni dijalog na visokom nivou.
• Stimulira i podrži prijenos znanja i priliv ulagačkog kapitala u lokalne kompanije.
• Prošire direktna ulaganja na dijasporu s velikim potencijalom i/ili startup kompanije, zajedničke poduhvate i mala i srednja preduzeća (MSP) povezana s dijasporom.
• Poboljša pristup postojećim i novim finansijskim instrumentima kako bi omogućili priliv privatnog kapitala u MSP-ove povezane s dijaporom.
Ovakav angažman trebao bi dodatno poticati doprinose dijaspore i stvoriti pozitivne učinke na lokalna MSP i općine. Očekivani rezultati projekta su:
• Ulaganja od 50 miliona dolara kroz nova privatna i ulaganja dijaspore u BiH.
• Otvaranje do 2.000 novih radnih mjesta u kompanijama povezanim s dijasporom.
• Pružanje podrške za 500 startup kompanija, zajedničkih poduhvata i MSP-ova povezanih s dijasporom.
• Uključivanje najmanje 30 lokalnih zajednica u privlačenje znanja i ulagačkog kapitala dijaspore.
• Poboljšan pristup tržištu, prodaji i izvozu.
• Razvoj novih i poboljšavanje postojećih finansijskih instrumenata koji će podržati dalji ekonomski razvoj.
Kroz poziv planirana je podrška u cilju sistemskog jačanja kapaciteta JLS, razvoja mreže praktičara u radu sa dijasporom, mapiranja dijaspore, pripreme direktorija potencijalnih investicijskih projekata i kapaciteta lokalne preduzetničke zajednice kao i uvezivanje sa poslovnom dijasporom kroz poslovne susrete, te kreiranja komunikacijskog plana za saradnju s dijasporom. Pored usmjerenja na ekonomski razvoj, razmatrat će se i inicijative od društvenog značaja u kojima dijaspora želi dati svoj doprinos.