Svaka marka uložena u rani rast i razvoj u BiH imati će višestruki povrat

U Sarajevu su 22.05.2023. godine predstavljeni rezultati studija ulaganja u djecu, koje je UNICEF BiH, uz podršku Zajedničkog SDG fonda i zajedno sa timom UN-a u Bosni i Hercegovini, provodio u posljednjih petnaest mjeseci.

Image for news

Tri studije ulaganja u rani razvoj djece (RRD), provedene su na nivou tri administrativne jedinice: Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko Distrikta (BD). Svaki izvještaj pokriva tri sektora ključna za RRD - zdravstvo i ishranu, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Studije ulaganja su dopunjene sa dvije detaljne studije izvodljivosti koje se fokusiraju na povećanje obuhvata obrazovanja u ranom djetinjstvu na lokalnom nivou.

BiH je suočena sa ubrzanim starenjem i smanjenjem stanovništva, što predstavlja zajedničku prijetnju ekonomskom i društvenom razvoju. Tokom proteklih petnaest godina, postignut je napredak u pravcu povoljnog političkog okruženja za RRD. Međutim, postoje jasne neiskorištene mogućnosti za ulaganje u mlade generacije u BiH.

Studije ulaganja u djecu u FBiH, RS i BD zasnovane su na nizu analiza troškova i koristi, te troškova neaktivnosti usluga za djecu od 0 do 6 godina u svakom od tri sektora.

Nalazi su upečatljivi i jedinstveni u Bosni i Hercegovini, te predstavljaju vrlo uvjerljiv argument za ulaganje u socijalne usluge za djecu. Očekuje se da će projektovane socio-ekonomske koristi od povećanja intervencija u BiH daleko nadmašiti troškove u svim analiziranim administrativnim jedinicama, sektorima i scenarijima. S druge strane, neuspjeh ulaganja u djecu je rizik koji podriva druge investicije: bez dobro obrazovane, zdrave i produktivne radne snage, ekonomski razvoj će biti usporen. U kontekstu hitnih demografskih izazova, poticaj BiH da poveća usluge za svoju djecu sada je važniji nego ikad.

U brojkama, to izgleda ovako:

Predviđeno je da povećanje osnovnih zdravstvenih i nutricionističkih usluga spriječi dodatnih 10 smrtnih slučajeva djece svake godine u FBiH, 4 u RS i 6 u BD, dajući svakom djetetu (i njegovoj porodici) priliku da odraste i ostvari svoj puni potencijal.

Svaka KM uložena u rani rast i razvoj djece do 5 KM u FBiH, 4 KM u RS i 3 KM u BD društveno-ekonomske koristi u periodu od trideset godina. Troškovi nečinjenja mogli bi dostići do 280 miliona KM u FBiH, 103 miliona KM u RS-u i 3,9 miliona KM u BD.

Očekuje se da će poboljšanje pokrivenosti predškolskim obrazovanjem povećati broj godina školovanja djece i učešće žena na tržištu rada. U narednih trideset godina, monetizirane socio-ekonomske koristi od dodatnih godina školovanja mogle bi biti vrijedne do 20,9 milijardi KM u FBiH, 10,9 milijardi u RS i 722 miliona u BD. Procjenjuje se da će monetarni uticaj povećanog učešća žena na tržištu rada dostići 323 miliona KM u FBiH, 171 milion u RS i 11 miliona u BD.

Ulaganja u predškolski odgoj imaju snažan, pozitivan povrat: za svaku uloženu 1 KM, 6,9 KM bi se vratilo u FBiH, 6,7 KM u RS, a 5,9 KM u BD u narednih trideset godina.

S druge strane, neulaganje bi moglo koštati FBiH preko 18 milijardi KM, 9,4 milijarde KM u RS i 608 miliona KM u BD.

Konačno, poboljšanjem pokrivenosti dječijim dodatkom bi se značajno smanjila nejednakost kroz direktan distributivni efekat. Svaka 1 KM uložena u povećanje dječijih dodataka vratila bi se do 6,5 KM u FBiH, 6,7 KM u RS i 6,9 KM u BD kao socio-ekonomska davanja u narednih trideset godina.

Trošak neulaganja mogao bi dostići i do 5 milijardi KM u FBiH, 2.2. milijardi KM u RS, a 138 miliona u BD.

Na osnovu dobijenih dokaza i argumenata, dr. Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, obratila se donosiocima odluka sa snažnim apelom:

"Ambicija Investicionih slučajeva i studija izvodljivosti je da služe kao alati za usmjeravanje i podršku donosiocima odluka u planiranju informisanih investicija za dizajn i proširenje kvalitetnih i inkluzivnih usluga ranog razvoja u BiH i, u konačnici, za postizanje poboljšanih rezultata za djecu. Ali ovi alati nisu dovoljni, potreban nam je vaš angažman. Važno je aktivno zagovarati njihovu upotrebu i podizati svijest o potencijalnim uticajima ulaganja u ranom djetinjstvu, kao i o troškovima neulaganja. Sada je ključno raditi sa svim ključnim partnerima, uključujući kreatore politike, praktičare, razvojne partnere i privatni sektor, kako bismo osigurali da u potpunosti iskoristimo potencijal empirijskih dokaza koji podržavaju ulaganja u rano djetinjstvo u BiH, kao i koristi koje proizlaze iz pružanja kvalitetne intervencije. Ove preporuke se mogu realizovati, samo zajedničkim djelovanjem, čime ćemo osigurati dodatne resurse za djecu."

 

Link na studije: https://www.unicef.org/bih/prioritiziranje-djece-u-bosni-i-hercegovini