Održan 6. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave

U skladu sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU održan je 6. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave. Sastanak je održan putem video konferencije.

Image for news

U prostorijama Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju prisustvovali su predstavnici Brčko distrikta BiH koji učestvuju u radu Posebne grupe za reformu javne uprave:

Kancelarija Gradonačelnika

Pravosudna komisija

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove

Direkcija za financije

Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH

Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju

U  skladu sa dnevnim redom i pripremljenim Dokumentom za diskusiju, predstavnici nadležnih Odjeljenja i Institucija Vlade Brčko distrikta BiH su sa predstavnicima Evropske komisije razgovarali o ostvarenom napretku u proteklom periodu u ispunjavanju obaveza proisteklih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU u oblasti reforme javne uprave:

-          Funcionalnim upravljanjima javnim finansijama i budžetskom podrškom

-          Ključnim ciljevima funkcionalne javne uprave

-          Izgradnjom profesionalne i depolitizovane državne službe koja efikasno pruža usluge građanima

-          Razvojem cjelodržavnog pristupa za izradu politika

-          Trenutno stanje praćenja Akcionog plana Strategije RJU i reforma uloge koordinatorā za RJU

-          Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-om

-          Izrada Državnog programa za usvajanje acquis-a

-          Slobodan pristup informacijama