Održan 6. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave

U skladu sa obvezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU održan je 6. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave. Sastanak je održan putem video konferencije.

Image for news

U prostorijama Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju prisustvovali su predstavnici Brčko distrikta BiH koji učestvuju u radu Posebne skupine za reformu javne uprave:

Ured Gradonačelnika

Pravosudna komisija

Odjel za stručne i administrativne poslove

Direkcija za financije

Tajništvo Vlade Brčko distrikta BiH

Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju

U  skladu sa dnevnim redom i pripremljenim Dokumentom za diskusiju, predstavnici nadležnih Odjela i Institucija Vlade Brčko distrikta BiH su sa predstavnicima Europske komisije razgovarali o ostvarenom napretku u proteklom razdoblju u ispunjavanju obveza proisteklih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU u oblasti reforme javne uprave:

-          Funcionalnim upravljanjima javnim finansijama i proračunskom potporom

-          Ključnim ciljevima funkcionalne javne uprave

-          Izgradnjom profesionalne i depolitizovane državne službe koja učinkovito pruža usluge građanima

-          Razvojem cjelodržavnog pristupa za izradu politika

-          Trenutno stanje praćenja Akcionog plana Strategije RJU i reforma uloge koordinatorā za RJU

-          Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em

-          Izrada Državnog programa za usvajanje acquis-a

Slobodan pristup informacijama